Adatkezelési Tájékoztató

Verziók: 2018.01.01.

A Govill Kft. – továbbiakban Társaság - jelen adatvédelmi tájékoztató

közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, az

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes

tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti

minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthetőés könnyen hozzáférhető formában,

világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére

bocsátani.

A Társaság jelen tájékoztató létrehozatala során figyelemmel volt az információs

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

(„Grtv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseire.

 

I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

CÉGNÉV: Govill Villamossági Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

SZÉKHELY: 1032 Budapest, Bécsi út 231

CÉGJEGYZÉKSZÁM:01-09-468105

ADÓSZÁM: 12131765-2-41

TELEFON: 368-8845

KÉPVISELŐ NEVE: dr. Négyessyné Gonda Katalin

E-MAIL: info@govill.hu

WEBOLDAL: www.govill.hu

 

(1) A Társaság mint adatkezelő tiszteletben tartja az ügyfelei és minden más természetes

személyhez fűződő jogait, adatkezelési tevékenysége során a hatályos jogszabályok

rendelkezéseinek megfelelően jár el.

(2) A személyes adatokat a Társaság a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési

jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Társaság részére szolgáltatási

szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik

meg, a Társaság által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges

mértékben.

(3) A Társaság adatvédelmi szabályzata a Társaság székhelyén, illetve telephelyén érhető el.

(4) A személyes adatok feldolgozását a Társaság, illetve a jelen tájékoztató X. pontjában

megjelölt adatfeldolgozók látják el.

(5) Az érintett jelen adatvédelmi tájékoztató kifejezett, egyértelmű elfogadásával

hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság személyes adatait a tájékoztatóban megjelölt

célból kezelje, illetve az adatfeldolgozói részére továbbítsa.

(6) A Társaság nem ellenőrzi a weboldalán az érintett által megadott személyes adatokat. A

megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett

megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet (jelölőnégyzetben elhelyezett pipa) útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

(7) A Társaság kijelenti, hogy az érintett személyes adatait harmadik országba nem továbbítja, nyilvánosságra nem hozza.

II. FOGALMAK

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

5. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

6. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

7. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

8. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapulóés egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett tájékoztató vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

9. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy

más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést

eredményezi;

10. „Rendelet”: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE.

 

III. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

1. Az érintett hozzájárulása

(1) A személyes adatok kezelésének jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia,

vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.

(2) Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes

adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:

a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó tájékoztatói formában,

b) elektronikus úton, a Társaság internetes weboldalán megvalósított kifejezett

magatartásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat

hajt végre, valamint bármely egyéb olyan tájékoztató vagy cselekedet is, amely az

adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett

kezeléséhez egyértelműen jelzi.

(3) A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül

hozzájárulásnak.

(4) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési

tevékenységre kiterjed.

(5) Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes

adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus

felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem

gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a

hozzájárulást kérik.

(6) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés

jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A

hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak

megadását.

 

2. Szerződés teljesítése

(1) Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges,

amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az

érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

(2) A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez valóérintetti

hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.

 

3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más

természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme

(1) Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg,

így az érintett hozzájárulása az személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges.

(2) Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,

időtartamáról az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati

lehetőségekről.

(3) Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának

visszavonását követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó

jogi kötelezettség teljesítése végett szükséges.

 

 

4. Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának

keretében végzett feladat végrehajtása, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos

érdekeinek érvényesítése.

(1) Az adatkezelő– ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik

– vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre,

feltéve hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek

elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett

észszerű elvárásait. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor

releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például

olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelőügyfele vagy annak alkalmazásában

áll.

(2)A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell

vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének

időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre

az adott célból kerülhet sor.

(3)Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelőérdekével

szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek

közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre.

 

IV. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS

JOGAI

1. Az érintett személy jogairól röviden a következő tájékoztatást adja a Társaság:

Az érintettnek joga van:

a) a tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése előtt,

b) arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz,

c) adatainak helyesbítését, törlését kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek

megtörténtéről,

d) az adatkezelés korlátozását kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek

megtörténtéről,

e) az adathordozhatósághoz,

f) tiltakozáshoz, ha személyes adatait közérdekű célból, vagy az adatkezelő jogos

érdekére hivatkozással kezelik.

g) mentesüljön az automatikus döntéshozatal alól, beleértve a profilalkotást,

h) a felügyeleti hatóságnál való panasztételhez. Panasztételhez való jogát az érintett az

alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,

Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36(1)391-1410.,

www:http://www.naih.hu e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

i) felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz,

j) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági

jogorvoslathoz

k) Az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz.

 

Az érintetti jogokról való részletesebb tájékoztatás jelen dokumentum 1. sz.

mellékletében olvasható.

V. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

(1) A Társaság elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen adatkezelési

tájékoztatóban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja

meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

(2) A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől

számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott

intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek

számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő

meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem

kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint

elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

(4) Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az

intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a

felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

(5) A Társaság díjmentesen biztosítja az érintett számára a következő tájékoztatást és

intézkedést: visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz,

adatok helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság,

tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás.

(6) Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege

miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával

vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 5000.- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

(7) A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

(8) A Rendelet 11. cikkének sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei

vannak a Rendelet 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével

kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges

információk nyújtását kérheti.

 

VI. ADATVÉDELMI INCIDENS (PERSONAL DATA BREACH) ESETÉN

ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

(1) Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében a biztonság olyan sérülése, amely a

továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes

megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való

jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

(2) Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop,

mobiltelefon) elvesztése, vagy ellopása, illetve az is annak minősül, ha az adatkezelőáltal

titkosított állomány visszafejtésére szolgáló kód elvesztése, hozzáférhetetlenné válása,

ransomware (zsarolóvírus) általi fertőzés, amely a váltságdíj megfizetéséig hozzáférhetetlenné

teszi az adatkezelőáltal kezelt adatokat, az informatikai rendszer megtámadása, tévesen

elküldött személyes adatokat tartalmazó e-mail, címlista nyilvánosságra hozatala stb.

(3) Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a Társaság képviselője haladéktalanul vizsgálatot

folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása

céljából. A károk elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

(4) Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72

órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az

illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem

jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem

történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat

is.

(5) Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően

indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

(6) Az (3) bekezdésben említett bejelentésben legalább:

a. ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az

érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok

kategóriáit és hozzávetőleges számát;

b. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb

kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

c. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

d. ismertetni kell az adatkezelőáltal az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy

tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő

esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

(7) Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további

indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

(8) Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi

incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E

nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a Rendelet 33. cikkében

foglalt követelményeknek való megfelelést.

 

VII. A WEBOLDALLAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

A Társaság honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás

(1) A Társaság honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie - apró

információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a

szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot

meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg

azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű

tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére

irányuló magatartásával.

(2) A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása

érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas

információt nem tárolnak, a Társaság személyes adatkezelést e körben nem folytat.

 

Információkérés, ajánlatkérés során végzett adatkezelés

(1) A Vállalkozás által nyújtott szolgáltatások, illetőleg értékesített termékekkel kapcsolatosan

a Vállalkozás harmadik személyek számára információkérésre, ajánlatkérésre nyújt

lehetőséget.

(2) Az adatkezelés jogalapja információkérés, ajánlatkérés esetén az érintett hozzájárulása.

(3) Az érintetti kör információkérés, ajánlatkérés esetén: minden olyan természetes személy,

aki a Vállalkozás szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információt, ajánlatot kér és

megadja személyes adatait.

(4) A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

(5) Az adatkezelés célja információkérés esetén: azonosítás, kapcsolattartás

(6) Az adatkezelési cél ajánlatkérés esetén: ajánlat adás, kapcsolattartás.

(7) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) információkérés, ajánlatkérés

esetén a Vállalkozás vezetője, ügyfél kapcsolatot ellátó munkatárs.

(8) Az adatkezelés időtartama információkérés, ajánlatkérés esetén: az információ

szolgáltatását, illetve az ajánlat nyújtását követő 365 nap elteltével a Vállalkozás törli a

személyes adatokat, de a Felhasználó kérésére (aktív ablak tevőleges bejelölése) a személyes adatokat az adott kereskedelmi tevékenység végeztével azonnal törli az adatbázisból.

Regisztrációval, hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

(1) Az adatkezelés jogalapja regisztráció esetén az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a

Társaság honlapján a „regisztráció” gombra kattintva, az adatkezelési tájékoztató

megismerése után a mellette található jelölőnégyzet kipipálásával ad meg. Az érintett a

regisztrációval egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy részére a Társaság a szolgáltatásairól,

termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, adózási szakmai hírekről, eseményekről

hírleveleket küldjön az érintett tájékoztatása céljából.

(2) Az érintetti kör regisztráció, hírlevél szolgáltatás esetén: minden olyan természetes

személy, aki a Társaság weboldalán regisztrálni kíván és hozzájárulását adja személyes

adatainak kezeléséhez.

(3) A kezelt adatok köre a www.govill.hu weboldalon történő regisztráció esetén: név,

e-mail cím, jelszó, telefonszám, cím, adószám

(5) Az adatkezelési cél regisztráció esetén: kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése

végett, a honlapon ingyenesen elérhető szolgáltatások nyújtása érintett részére, hozzáférés a

weboldal nem nyilvános tartalmaihoz.

(6) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) hírlevél feliratkozás, regisztráció

esetén: a Társaság vezetője, ügyfél kapcsolatot ellátó munkatárs, a Társaság weblapjának

tárhely szolgáltatását ellátó adatfeldolgozó munkatársai.

(7) Az adatkezelés időtartama hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: hírlevél feliratkozás

esetén a leiratkozásig, regisztráció esetén az érintett kérelmére történő törlésig.

(8) Az érintett kérheti regisztrációja (személyes adatai) törlését, illetve hírlevélről bármikor

leiratkozhat. A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküldött elektronikus levelek

láblécében elhelyezett leiratkozási linkre kattintva, vagy a Társaság székhelyére megküldött

postai levélben történik.

 

Direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

(1) A Társaság direkt marketing célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása,

amely egyértelműés kifejezett. Az érintett egyértelmű, kifejezett előzetes hozzájárulását a

Társaság honlapján a regisztráció során jelölőnégyzet kipipálásával adja meg adatainak

kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

(2) Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett

hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság személyes adatait direkt marketing céljára kezelje.

(3) Az adatkezelési célok: szolgáltatásnyújtással, termékértékesítéssel kapcsolatos reklámok,

ajánlatok küldése, akciókról való értesítés elektronikus, vagy postai úton.

(4) A személyes adatok címzettjei: a Társaság vezetője, az ügyfélszolgálati feladatokat,

marketing feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók.

(5) A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

(6) Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok direkt marketing céljára való kezelése

érintett általi visszavonásáig. (tiltakozás)

Webáruházzal összefüggő adatkezelés

(1) A www.govill.hu webáruházban történő regisztrációra, illetve a látogatók

tájékoztatására a fenti rendelkezések az irányadók a következő eltérésekkel:

(2) A Társaság www.govill.hu nevű weboldalán online, elektronikus úton történő

szerződéskötések (vásárlások) a 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.) hatálya alá esik, ezért az

adatkezelés célja a jogszabály által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói

kötelezettség teljesítésének a bizonyítása, a szerződés megkötésének a bizonyítása, a

szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, teljesítésének

figyelemmel kísérése, az abból származó díj(ak) számlázása, valamint az az azzal kapcsolatos

követelések érvényesítése.

(3) A webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése,

jogi kötelezettség teljesítése.

(4) Az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái: E-mail, vezetéknév, keresztnév, telefonszám,

jelszó, irányítószám, helység, utca, házszám.

(5) Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: minden olyan természetes személy, aki a

Társaság webáruházában regisztrál, hírlevélre feliratkozik, vásárol.

(6) Az adatok címzettjeinek kategóriái: a Társaság vezetője, az ügyfél kapcsolatokat,

értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, a Társaság weblapjának

üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai, illetve a Társaság könyvelési feladatait ellátó

munkavállalói, az ezen feladatokat ellátó adatfeldolgozó munkavállalói.

(7) Az adatkezelés helye a Társaság székhelye, a Társaság weblapjának üzemeltetője által működtetett, az EU területén elhelyezkedő tárhelye, a társaság könyvelését ellátó személy telephelye.

(8) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 10 év.

 

Közösségi oldalon való jelenlét szabályai

(1) A Társaság a következő közösségi oldalon van jelen: Facebook.

(2) Az érintett személyek kategóriái: azon természetes személyek, akik a Társaság közösségi

oldalát követik.

(3) Az adatkezelés jogalapja a Társaság közösségi oldalának követése esetén az érintett

önkéntes hozzájárulása.

(4) Az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái: a Társaság a látogatók, a tartalmait megosztó

személyek által a közösségi oldalon közzétett adatokat nem kezeli, a közösségi jelenlét célja a

Társaság termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos tartalmak közösségi oldalon történő

megosztása, népszerűsítése, a követőkkel való kapcsolattartás a fenti tárgykörben. A Társaság

a követői nevét kezeli, a követők által a közösségi oldalon közzétett egyéb adatokat nem

kezeli, azokra a közösségi oldal adatkezelési szabályzatának rendelkezései alkalmazandók.

(5) Az adatok címzettjeinek kategóriái: a Társaság közösségi oldalának kezelését munkaköre

alapján ellátó munkavállaló, a Társaság vezetője.

(6) Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

Panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés

A Vállalkozás a fogyasztói jogok érvényesülésének elősegítése érdekében a tájékoztatja az

érintettet a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről és a panaszkezelés módjáról, az

ügyfélszolgálat levelezési címéről az 1997. CLV. törvény 17/A. § (1) bekezdése alapján.

(2) Az adatkezeléssel érintettek köre: mindazon természetes személy, aki fogyasztói jogot

érvényesít a Vállalkozással szemben.

(3) A kezelt adatok köre: név, lakcím, panasz helye, ideje, módja, panasz leírása, panasz

azonosítója.

(4) A címzettek köre: a Vállalkozás ügyfélszolgálati feladatait munkakörük alapján ellátó

munkavállalói, a Vállalkozás vezetője.

(5) Az adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése.

(6) A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig

köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. (Az 1997. CLV.

törvény 17/A.§ (7) bek. alapján)

 

VII. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI

TEVÉKENYSÉG

(1) A Társaság a vele szerződő természetes személyek –ügyfelek, vevők, szállítók -

személyes adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A

személyes adatok kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell. A Társaság weboldalain online,

elektronikus úton történő szerződéskötések (vásárlások) a 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.)

hatálya alá esnek, ezért az adatkezelés célja a jogszabály által előírt fogyasztói tájékoztatásra

vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének a bizonyítása, a szerződés megkötésének a

bizonyítása, a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítés,

teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díj(ak) számlázása, valamint az azzal

kapcsolatos követelések érvényesítése, a kapcsolattartás.

(2) Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik a Társasággal szerződéses

kapcsolatot létesítenek.

(3) Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a

szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.

(4) A személyes adatok címzettjei: a Társaság vezetője, a Társaság ügyfélszolgálati,

könyvviteli feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.

(5) A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám,

bankszámlaszám, vállalkozói igazolvány szám, őstermelői igazolvány szám.

(6) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 10 év.

VIII. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

(1) A Társaság személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel

összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet.

(2) A Társaság az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra,

hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül

szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok

érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok

érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.

(3) A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a

véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó

hozzáférhetetlenné válás ellen.

(4) A Társaság által az adatbiztonság érdekében végrehajtandó technikai és szervezési

intézkedéseket a Társaság adatvédelmi szabályzata rögzíti.

(5) A Társaság az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és

alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges

adatkezelési megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító

megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

IX. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

1. Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok

(1) Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és

kötelezettségeit törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között

az adatkezelő határozza meg.

(2) A Társaság deklarálja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre

vonatkozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott

személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára

adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései

szerint köteles tárolni és megőrizni.

(3) Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások

jogszerűségéért a Társaság felel.

(4) A Társaság kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az

adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása.

(5) A Társaság az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére felhatalmazást

nem ad.

(6) Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem

bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti

tevékenységben érdekelt.

 

X. AZ ADATFELDOLGOZÓK

A Társaság az adatkezelői tevékenysége ellátásához a következő adatfeldolgozókat veszi

igénybe:

számviteli-, könyvviteli kötelezettségeinek ellátása céljából :

Szám-Fitt Szolgáltató Bt -1073 Budapest, Dob u. 74., adószám:20658533-2-42,

Trezor Audit 3000 Könyvvizsgáló Kft,-1124 Budapest, Vércse köz 3., adószám:13136127-2-43

amely az érintett nevéhez és címéhez jut hozzá az adatfeldolgozási tevékenység során.

weboldalainak tárhelyszolgáltatási tevékenységét:

Netmarker Kft, 1115 Budapest, Csóka u.3/a., adószám:13851590-3-43 végzi, amely a Társaság weboldalain regisztráltak, illetve a hírlevélre feliratkozottak, nevéhez, lakcíméhez, telefonszámához és e-mail címéhez jut hozzá.

Szállítást végző partnerünk: Fáma First Kft, 1194 Budapest, Viola u.38, adószám 11678526-2-43 a weboldalon vásárló és kiszállítást igénylőügyfeleink szállítási címéhez és telefonszámaihoz jut hozzá.

Budapest, 2018. május 25.

dr. Négyessyné Gonda Katalin

ügyvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

Az érintetti jogokról nyújtott részletes tájékoztatás

Tájékoztatáshoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését

megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról.

(2) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik:

a. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és

elérhetőségei;

b. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés

jogalapja;

d. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az

adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

e. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha

van ilyen;

g. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy

nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,

továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy

a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a Rendelet 49. cikk (1)

bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a

megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának

megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

(3) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok

megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést

biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

a. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen

időtartam meghatározásának szempontjairól;

b. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy

kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése

ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének

a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban

történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a

hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

e. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy

az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen

lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

f. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal

ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az

alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen

adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható

következményekkel bír.

(4) Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett

rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

a. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és

elérhetőségei;

b. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés

jogalapja;

d. az érintett személyes adatok kategóriái;

e. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

f. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli

címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a

személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy

annak hiánya, vagy a 46. cikkben, a Rendelet 47. cikkben vagy a 49. cikk (1)

bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a

megfelelőés alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának

megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.

(2) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére

bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges

következő kiegészítő információkat:

a. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen

időtartam meghatározásának szempontjai;

b. ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az

adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;

c. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy

kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,

valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;

d. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének

a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való

visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás

alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

e. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

f. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan

hozzáférhető forrásokból származnak-e; és

g. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal

ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen

adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható

következményekkel bír.

(3) Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további

adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet

erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

(4) Az (1)–(3) bekezdést nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:

a. az érintett már rendelkezik az információkkal;

b. a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul,

vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű

archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai

célból, a 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák

figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk

(1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné

vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen

esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az

információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak,

szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;

c. az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek

védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy

d. a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai

titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási

kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

Az érintett hozzáférési joga

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,

hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban

van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést

kapjon:

a. az adatkezelés céljai;

b. az érintett személyes adatok kategóriái;

c. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a

személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a

harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez

nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó

személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden

elérhető információ;

h. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált

döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az

esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy

az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen

várható következményekkel jár.

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő

továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra

vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

(3) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt

elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga

A helyesbítéshez való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés

célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett

kiegészítő tájékoztatóútján történő– kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül

törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre

vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok

valamelyike fennáll:

a. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat

gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b. az érintett visszavonja a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja

(hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2)

bekezdésének a) pontja értelmében (kifejezett hozzájárulás adása) az

adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más

jogalapja;

c. az érintett a rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján (tiltakozáshoz való jog)

tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az

adatkezelésre, vagy az érintett a rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján

(üzletszerzés érdekében történő személyes adatkezelés elleni tiltakozás)

tiltakozik az adatkezelés ellen;

d. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami

jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f. a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az érintett kérelmére azt

törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével

megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak

érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte

tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának,

illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása

céljából;

b. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy

tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett

feladat végrehajtása céljából;

c. a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a rendelet 9. cikk

(3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek

alapján;

d. a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás

céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,

amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné

tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az

alábbiak valamelyike teljesül:

a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a

személyes adatok pontosságát;

b. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;

c. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

védelméhez; vagy

d. az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez

esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül,

hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival

szemben.

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat

a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak

védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet

kezelni.

(3) Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az

adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés

korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

(1) Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy

adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez

lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

(2) Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban

megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa

anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a

rendelkezésére bocsátotta, ha:

a. az adatkezelés a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett

hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2)

bekezdésének a) pontja (érintett kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez)

szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti

szerződésen alapul; és

b. az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett

jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok

adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az

említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat

végrehajtásához szükséges.

(4) Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A tiltakozáshoz való jog

1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor

tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának

keretében megvalósuló adatkezelése, illetve az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos

érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének

e) vagy f) pontján alapuló adatkezelés) ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló

profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,

kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok

indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett

jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő

kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez

kapcsolódik.

(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő

kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első

kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó

tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

(5) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez

kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot

műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(6) Ha a személyes adatok kezelésére a rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult

arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes

adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat

végrehajtása érdekében van szükség.

Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga

(1) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált

adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve

joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése

érdekében szükséges;

b. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog

teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos

érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

(3) A (2) bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő

intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme

érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi

beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

(4) A (2) bekezdésben említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet

9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2)

bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és

jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.

(1) Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti

hatóságnál ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése

megsérti e rendeletet.

(2) Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1125 Budapest, Szilágyi

Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410 www:

http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

(3) A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a

panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a

Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül,

minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti

hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

(2) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül,

minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság

nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a

Rendelet 77. cikke alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy

annak eredményéről.

(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti

tagállam bírósága előtt kell megindítani.

(4) Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az

egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést

hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz

való jog

(1) A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük

a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül,

minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes

adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet

szerinti jogait.

(2) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az

adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen

eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is,

kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi

jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

Korlátozások

(1) Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog

jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint

a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő

rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a

korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az

alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:

a. nemzetbiztonság;

b. honvédelem;

c. közbiztonság;

d. bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás

lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a

közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek

megelőzését;

e. az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű

célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy

pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási

kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;

f. a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;

g. a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése,

kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;

h. az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi

feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási

tevékenység;

i. az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;

j. polgári jogi követelések érvényesítése.

(2) Az (1) bekezdésben említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes

rendelkezéseket tartalmaznak legalább:

a. az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,

b. a személyes adatok kategóriáira,

c. a bevezetett korlátozások hatályára,

d. a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás

megakadályozását célzó garanciákra,

e. az adatkezelő meghatározására vagy az adatkezelők kategóriáinak

meghatározására,

f. az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe

véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,

g. az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és

h. az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a

korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.

Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás

(1) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes

személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül

tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

(2) Az (1) bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és

közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a

az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és

elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az

adatkezelőáltal az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,

beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények

enyhítését célzó intézkedéseket.

(3) Az érintettet nem kell az (1) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő

feltételek bármelyike teljesül:

a. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott

végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok

tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a

titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel

nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket

tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az

(1) bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően

nem valósul meg;

c. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az

érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy

olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan

hatékony tájékoztatását.

(4) Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a

felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően

magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a (3)

bekezdésben említett feltételek valamelyikének teljesülését.

Adatvédelmi Beállítások

Adatvédelmi szint kiválasztása